Goldleistengras

lat. Name: 
Spartina pectinata Aureomarginata